1. Strona główna
  2. Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego


1. Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.znaleziono.com, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
Serwis internetowy prowadzony jest przez firmę ZNALEZIONO SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie, KRS 0000806658, NIP 8513241948, REGON 384505142.


2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Serwis - strona internetowa www.znaleziono.com
5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
6. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.
8. Platforma ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) - interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
10. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
11. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.znaleziono.com , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
12. Strona – Sprzedawca lub Klient;
13. Produkt - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży
14. Usługa - pakiet ochrony Produktów będący przedmiotem Umowy sprzedaży
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
16. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
17. Sprzedawca - ZNALEZIONO SP. Z O.O z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26 lok 607, kod pocztowy 71-520, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000806658, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 8513241948, REGON 384505142.
18. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.


3. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a - przedstawienie oferty Sklepu,
b - możliwość składania zamówień na Towary i usługi dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c - informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
d - możliwość korzystania z Konta Klienta.
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt.a,b,c powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt.d powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
5. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a - system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b - skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c - zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d - aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e - oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
f - sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów


4. Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) i Sprzedawcy

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).


5. Produkty

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci breloków, kart i naklejek zbliżeniowych.
2. Aktualna oferta Produktów jest każdorazowo udostępniana w ramach Serwisu.


6. Usługa

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usługi w postaci Pakietów Ochrony na określony czas.
2. Każdemu Klientowi Zakładającemu Konto w Serwisie przysługuje pakiet startowy, którego ważność upływa po 30 dniach. W ramach tego pakietu przysługuje Klientowi wykorzystanie 5 pkt. na anonimowe połączenia telefoniczne.
3. Przekroczenie terminu wykupienia pakietu ochrona, skutkuje doliczeniem opłaty za wznowienie uruchomienia usługi ponownie i przywrócenie pełnej jej funkcjonalności. 4. Aktualna oferta Usługi wraz z cenami jest każdorazowo udostępniana w ramach Serwisu ( www.znaleziono.com/prices ).


7. Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu i Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę po dokonaniu Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi na odległość poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową Sklepu, zalogować się a następnie dokonaćwyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.


8. Ochrona prywatności

1. Nasza firma zobowiązuje się zachowania szczególnych starań w celu ochrony danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji użytkownika.
2. Bez zgody użytkownika nie są wysyłane drogą e-mailową, pocztową lub jakąkolwiek inną, żadne materiały reklamowe.
3. Składając zamówienie w Sklepie Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na użytek Serwisu i Sklepu w celu obsługi zamówienia i nie są one udostępniane w żaden sposób zewnętrznym osobom lub firmom.5.Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podejmowane przez osoby trzecie którym klient udostępnił hasło dostępowe do swojego konta.


9. Reklamacje, odstąpienie od umowy i zwroty należności

1. Klientowi dokonującemu zakupów w niniejszym sklepie przysługuje prawo do gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Nawet jeśli otrzymany towar nie jest wadliwy, lecz z dowolnych powodów nie spełnia Państwa oczekiwań istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie nie przekraczającym 14 dni. W tym celu należy odesłać towar do nas wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dowodem zakupu.
3. Reklamacje otrzymanych zamówień należy zgłaszać poprzez formularz.Uwaga: Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
4. Koszt przesyłki zwrotnej do nas ponosi Klient zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej.
5. W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki zwrotnej jest zwracany Klientowi.
6. W przypadku zwrotu towaru ze względu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, lub w przypadku nie uznania reklamacji, koszt przesyłki do Klienta oraz przesyłki zwrotnej nie jest zwracany.
7. W przypadku odesłania towaru spedytorem droższym niż Poczta Polska, kwota refundacji kosztów przesyłki będzie nie większa niż cena odpowiedniej usługi świadczonej przez Pocztę Polską.
8. Rozpatrzenie reklamacji następuje po otrzymaniu zwracanego towaru, w ciągu 7 dni.
9. Wszelkie zwroty należności z tytułu uznanej reklamacji, odstąpienia od umowy lub niemożności zrealizowania zamówienia są dokonywane w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru, lub w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia od daty złożenia zamówienia. Klient jest zobowiązany podać działający numer konta bankowego na który następuje zwrot należności.


10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie.
2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów ś.u.d.e. oraz Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
3. Wszelkie informacje i oświadczenia Sprzedawcy, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: biuro@znaleziono.com.
5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
7. W przypadku wystąpienia sporu Sprzedawca oraz Klient dołożą starań, by rozwiązaćgo w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Sprzedawcy.
8. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treściąniniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@znaleziono.com.


Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku